Serveis d'Enginyeria

A Iteraqua tenim experiència en la realització de tot tipus de documents d’àmbit marítim, fluvial i hidràulic. Realitzem estudis, informes i projectes relacionats amb l’aigua, la nostra especialitat són les obres portuàries, actuacions costaneres i projectes hidràulics.

Els nostres tècnics estan qualificats per donar resposta a les seves necessitats, ja sigui en l’elaboració de documents, en la gestió i tramitació d’expedients, com en la direcció i contractació d’obres.

Per qualsevol consulta posis en contacte amb nosaltres.

Enginyeria Portuària

Aquesta branca de l’enginyeria compren tot el referent a les infraestructures portuàries, tant a l’aigua com a terra. Des de la viabilitat de les actuacions, la distribució de les zones terrestres, els equipaments públics i privats, els serveis, les infraestructures de recer, la optimització de les dàrsenes i molls, fins a la inspecció i manteniment de totes les instal·lacions.

 • Projectes d’ampliació de ports.
 • Estudis de viabilitat.
 • Projectes de millores per a la renovació de concessions administratives.
 • Projectes de reparació i manteniment d’infraestructures.
 • Disseny i càlcul de dics.
 • Disseny i càlcul de dàrsenes, molls i pantalans.
 • Ordenació de flota i optimització de superfícies d’aigua.
 • Elecció i dimensionament de sistemes de fondeig.
 • ...

Eng Portuaria 3

Eng Portuaria

 

Eng Portuaria 2

Enginyeria Costanera

L’enginyeria costanera consisteix en quantificar i predir l’impacte o l’efecte de les infraestructures i actuacions que es projecten al litoral. Volem garantir al màxim possible, que les actuacions que es duguin a terme tinguin l’efecte desitjat.

 • Batimetries, topografies i estudis topo-batimétrics.
 • Estudis d’impacte ambiental de les estructures i actuacions al litoral.
 • Projectes de dragat.
 • Disseny i càlcul d’espigons i espigons submergits.
 • Alimentacions de platges.
Eng Costanera

Enginyeria Marítima

L’enginyeria marítima proporciona les eines bàsiques per a la correcte elaboració de projectes portuaris i costaners. Sense aquests estudis és difícil aconseguir uns projectes fiables i de qualitat.

 • Estudis de clima marítim i propagació de l’onatge.
 • Estudis de dinàmica litoral, càlcul de corrents i transport de sediments.
 • Estudis d’agitació interna de ports.

 

 

Eng Maritima 2

Eng Maritim

Enginyeria Hidràulica

L’enginyeria hidràulica és molt amplia, a Iteraqua ens hem especialitzat en el cicle de l’aigua d’us domèstic, captació, transport, emmagatzematge, potabilització, distribució, recollida, tractament i evacuació. També elaborem estudis d’inundabilitat i projectes d’endegament de rius i rieres.

 • Projectes d’abastament d’aigua potable
  • Sistemes de captació
  • Canonades o canals de transport
  • Dipòsits d’emmagatzematge
  • Potabilització d’aigües
  • Xarxa de distribució
 • Projectes de sanejament
  • Xarxes de clavegueram
  • Xarxes de pluvials
  • Plantes de depuració d’aigües residuals
  • Disseny i dimensionament d’emissaris submarins
 • Estudis d’inundabilitat
 • Projectes d’endegament de rius i rieres

Eng Hidraulica

 

Eng Hidraulica 2