Obra Marítima i Hidràulica

A Iteraqua entenem l’obra com un conjunt d’operacions, que cal executar coordinadament, per arribar a un objectiu. Som conscients de la importància de treballar conjuntament amb altres equips i maquinaria de superfície, per això, estem organitzats de manera que aquesta interacció sigui fluida i eficaç.

  • Perforacions (col·locació d’esperes, testimonis i mostres de formigó, etc.)
  • Retirada i col·locació d’elements (molls, pantalans, rampes de varada, blocs, etc.)
  • Preparació del terreny per a encofrats (enrases, dragatges, etc.)
  • Muntatge i desmuntatge d’encofrats (cimentacions, pilones, molls, encofrats correguts, etc.)
  • Bombaments de formigó submergit amb bombes estàtiques i dinàmiques.
  • Reparacions amb massilles i resines epoxi.
  • Guiatge i suport a maquinaria pesada (Construcció de banquetes, fondeig de calaixos, col·locació visual d’escullera, acròpodes, tetràpodes, etc.)
  • Extensió i col·locació de canonades.
  • Batimetries d’obra i evolució dels treballs.

Obra 2

Obra 3Obra 4

Obra