Enginyeria Costanera

L’enginyeria costanera consisteix en quantificar i predir l’impacte o l’efecte de les infraestructures i actuacions que es projecten al litoral. Volem garantir al màxim possible, que les actuacions que es duguin a terme tinguin l’efecte desitjat.

  • Batimetries, topografies i estudis topo-batimétrics.
  • Estudis d’impacte ambiental de les estructures i actuacions al litoral.
  • Projectes de dragat.
  • Disseny i càlcul d’espigons i espigons submergits.
  • Alimentacions de platges.
Eng Costanera